آکادمی رادیکال

در اسفند سال 98 با همه گیری ویروس کرونا تصمیم گرفتیم تا با همکاری با مدرسان دروس اختصاصی و ارائه ویدیویی دروس دبیرستان سعی کمکی به دانش آموزان و همکاران گرامی کنیم تا همه با کمک هم بتوانیم این پاندمی سخت را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه چهارم

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه سوم

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه دوم

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه اول

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه چهارم

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه سوم

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه دوم

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه اول