کتاب های رادیکال

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه دوم

به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه چهارم

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه سوم

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه دوم

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه اول

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه چهارم

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه سوم

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه دوم

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه اول

به اشتراک بگذارید:

Saeid Rajabi Faghihi

سعید رجبی فقیهی

مدرس ریاضیات دوره دوم دبیرستان با 30 سال تجربه تدریس در مدارس تهران

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه چهارم

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه سوم

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه دوم

تدریس فصل چهارم از ریاضی و آمار ۲ جلسه اول

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه چهارم

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه سوم

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه دوم

تدریس پودمان پنجم از ریاضی 3 جلسه اول